O projekcie

Projekt "WłączaMY się do działania! jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne na podstawie umowy podpisanej z Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.

Celem głównym projektu jest podwyższenie poziomu aktywności społeczno – zawodowej 60 osób fizycznych (minimum 36 Kobiet) powyżej 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób pozostających bez zatrudnienia wymagających w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej, zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie województwa dolnośląskiego poprzez udział w kompleksowym wsparciu projektu, którego efektem będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez minimum 37 osób oraz podjęcie zatrudnienia przez min 13 osób, w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.

 

Szczególnie zapraszamy:

 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi,
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,
 • osoby korzystające z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa)

 

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Teren realizacji projektu: Całe województwo Dolnośląskie

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 37
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 19
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 13
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności społecznej – 2
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności społecznej (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami) – 19
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej – 2
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami) - 17

 

Plakat promocyjny projektu do pobrania tutaj

Plakat unijny projektu do pobrania tutaj

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Script logo